Please rotate your device to portrait mode.

Apartamenty Marcinkowskiego 8

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób traktowania przez Carrie Investments sp. z o.o danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.marcinkowskiego8.pl, w tym zasady ich gromadzenia i przetwarzania. Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana priorytetowo w działalności Carrie Investments sp. z o.o . Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Serwis internetowy www.marcinkowskiego8.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.marcinkowskiego8.pl jest Carrie Investments Sp. z o. o z siedzibą: 50-073 Wrocław, ulica Św. Antoniego 2/4  KRS: 0000239824, REGON: 140182892, NIP: 5272477612,

 

Zakres danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem serwisu internetowego informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przesyłając dane osobowe związane z innymi osobami użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i upoważnia nas do wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przesłania ofert handlowych, archiwizacji lub w celach marketingowych drogą elektroniczną.

Profilowanie

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.marcinkowskiego8.pl mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy danych wrażliwych,

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu,

– profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, i tak:

– dane osobowe osób, które korzystają z naszego serwisu internetowego i wypełniają w tym celu formularz kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu kontaktu, przygotowania i przesłania oferty,

– dane osobowe osób odwiedzających nasz serwis internetowy przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane treści, lub na podstawie zgody (w szczególności zgody na e-mail marketing),

– niekiedy przepisy prawa nakładają na nas obowiązki dla celów podatkowych i rachunkowych.

Okres przetwarzania

Okres, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

2) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres: apartamenty@marcinkowskiego8.pl

lub skierować pismo na adres:

Carrie Investments sp. z o.o  ul. Św. Antoniego 2/450-073 Wrocław

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie został podany inny adres celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: apartamenty@marcinkowskiego8.pl lub pisma na adres:

Carrie Investments sp. z o.o  ul. Św. Antoniego 2/450-073 Wrocław

W razie, jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: apartamenty@marcinkowskiego8.pl

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi wiąże administratora umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawieranej z podmiotem trzecim przewidziane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług takich jak podmioty, które obsługują proces sprzedaży na podstawie zawartej umowy pośrednictwa, firmy, które zapewniają hosting serwisu internetowego, pomoc prawną, podatkową, analizę danych, obsługę klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, marketing, i inne usługi, a także organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pliki cookies

Podczas przeglądania strony internetowej serwisu  Carrie Investments sp. z o.o

są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika w związku korzystaniem z serwisu.  Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.marcinkowskiego8.pl

 

Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

  1. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
a. konfiguracji serwisu internetowego;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
c. popularyzacji serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
d. popularyzacji serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;

Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Carrie Investments sp. z o.o

 

Linki do stron osób trzecich

Na stronie internetowej www.marcinkowskiego8.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Carrie Investments sp. z o.o  nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszego serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r

Idź do góry